top of page

 אודות - ועד הקהילה ודירקטוריון הגנים 

מירי רגב.jpg

ד"ר מרים רגב

יושבת ראש הקהילה

וסגנית יושב ראש ועדת תפילה

ניסן אבדי_edited.jpg

ניסן אבדי

סגן יושבת ראש הקהילה

 ויושב ראש ועדת תפילה

עירית זמוהר.jpg

ד"ר עירית זמורה

גזברית העמותה

וחברה בדירקטוריון הגנים

גיל שטכמן.jpg

גיל שטכמן

חבר ועד מנהל של הקהילה

יושב ראש דירקטוריון הגנים

Avatar 109

שירלי רוזן

חבר ועד מנהל של הקהילה

יושבת ראש ועדת עזה הדדית ואחראית קידושים

עינבל סיטבון.jpg

עינבל סיטבון

חברת ועד מנהל של הקהילה

עינבל סיטבון.jpg

עינבל סיטבון

חברת ועד מנהל של הקהילה

וסטודנטית לרבנות במכון שכטר

גיל שטכמן.jpg

גיל שטכמן

יושבת ראש דירקטוריון הגנים,

חבר ועד וחבר מוצעת העיר

ישראל ארמדה.jpeg

ישראל ארמדה

חבר ועד מנהל 

וחבר בוועדת גיוס משאבים

של הקהילה

Avatar 100

אליזבט' הומנס

חברת ועד מנהל של הקהילה

שירלי רוזן.jpeg

שירלי רוזן

חברת ועד מנהל של הקהילה

יושבת ראש ועדת קידושים וערבות הדדית

אהוד זמורה.jpg

פרופ' אהוד זמורה

חבר ועד מנהל של הקהילה

ויושבת ראש ועדת אסתטיקה

 ועדת ביקורת של הקהילה והגנים 

Avatar 100

אריאלה חבין-גרדימן

  חברת ועדת ביקורת של הקהילה

ג'ק גילרון.jpg

ד"ר ג'ק גילרון

חבר ועדת ביקורת של הקהילה

Avatar 109

רזל וייס

   חברת ועדת ביקורת של הגנים

bottom of page