top of page

פרשת השבוע - ספר שמות

ספר "שמות" הוא הספר השני בתורה, הוא נקרא כך משום שהמילה השנייה בספר היא "שמות" - "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו". 
בתרגומים היוונים, נקרא הספר "אקסודוס" על שם האירוע הגדול המתואר בו - יציאת עם ישראל ממצרים.
ספר "שמות" מספר על שעבודם של בני ישראל במצרים, יציאתם ממנה ונדודם במדבר. בתיאור הנדודים משולבים סיפורים ואירועים שונים, ששיאם הוא מעמד מתן תורה על הר סיני.

עוד מסופר בו על מלחמת ישראל על עמלק והוא כולל בו מספר מצוות.

פרשת יתרו

פרשת שמות

פרשת משפטים

פרשת וארא

פרשת בא

פרשת בשלח

bottom of page