top of page

פרשת השבוע - ספר דברים

ספר "דברים" הוא הספר החמישי מתוך חמשת חומשי תורה.
כשאר ספרי התורה, הוא נקרא על שם שתי מילותיו הפותחות "אלה הדברים".
עיקרו של הספר הוא נאומו של משה רבונו אשר סוקר את ההיסטוריה של עם ישראל ואת החוקים שקיבל. במידה רבה חוזר ספר "דברים" על פרטים רבים שתוארו כבר ביתר ספרי התורה, אלא שהוא עושה זאת בסגנון יחודי, בשינוי פרטים ומתן דגש על עניינים כסוגיות ריכוז פולחן "במקום אשר יבחר ה'" ואיסור על הקרבת קורבנות מחוץ למשכן ובית המקדש, אשר הובא בסגנון אחר בספר "ויקרא" פרק י"ז. 
יש בספר שני פרקי שירה, פרקים ל"ב ופרק ל"ג.
המשפטים בספר ארוכים ומורכבים מעט יותר מהעברית הרגילה, והוא משתמש בלשון מלאה, יחסית, מליצות רטורית.

פרשת כי תבוא

פרשת שופטים

פרשת דברים

פרשת ניצבים

פרשת ואתחנן

פרשת כי תצא

פרשת עקב

ראש השנה

פרשת האזינו

bottom of page