top of page

לימוד ותרבות בקהילה - שיר לשבת

Anchor 1

דורות שלובים

מאת מארק אליוט צבי שפירא

"ויושב את משה ואהרן אל פרעה

ויאמר אליהם:

'לכו, עיבדו את ה' אלוקיכם.

מי ומי ההולכים?'

ויאמר משה:

'בנערינו ובזקנינו נלך,

בבנינו ובבנותינו,

בצאננו ובבקרנו נלך,

כי חג ה' לנו'".

 

בנערינו ובזקנינו

 

אני נזכר

ברומן הנפלא

של סר תומס מור הקדוש,

"אוטופיה"

 

המבקר בארץ אוטופיה

מתאר את חדר האוכל

שם יושבים יחד

צעירים וזקנים

דור צעיר ליד דור מבוגר

כך יושבת צעירה ליד זקנה

וכך יושב צעיר ליד זקן

 

הסדר ישיבה

המסמל דרך חשיבה:

הצעירות והצעירים לומדים

מניסיונם של הזקנות והזקנים

והזקנות והזקנים שואבים את הרעננות

של הצעירות והצעירים

 

דור חדש תורם לדור ישן

וההיפך

 

דור ישן מלמד דור חדש

וההיפך

 

וכך צריך להיות

 

ובורא העולם

מתרווח על כס המלכות שלו

ומחייך

© 2023 כל הזכויות שמורות למארק אליוט צבי שפירא 

נכתב לראשונה בג' בשבט תשפ"ג (24.1.23) בבאר שבע

bottom of page